14 15 16 / 12 / 2019

Warszawa | Polska

LAST to performatywno - choreograficzna wystawa,realizowana przez międzynarodową grupę artystów, łączących różne dziedziny sztuki. Tancerze, choreografowie, performerzy, kompozytorzy i artyści video, pochodzący z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ekwadoru, stworzą razem złożony i wielopoziomowy portret najsłynniejszego tancerza wszech czasów. Punktem wyjścia tego projektu jest ostatni publiczny taniec Wacława Niżyńskiego, który odbył się 19 stycznia 1919 roku w hotelu Suvretta House w szwajcarskim kurorcie Sankt Moritz (St. Moritz). Ostatni taniec Niżyńskiego to obraz protestu, krzyk sprzeciwu we wnętrzu europejskiego establishmentu i rozpadającego się europejskiego porządku, który był również dla samego tancerza symbolicznym końcem jego kariery.

W tytuł wystawy wpisana jest ostateczność, z jej wieloznacznością i zapętleniem. Aktywowana przez trzy godziny każdego dnia interaktywna instalacja daje możliwość widzom dokonywania na żywo osobistego montażu, reinterpretacji i reedycji słynnego Dziennika Wacława Niżyńskiego. Jest zaproszeniem do poruszania się po czterech równoległych przestrzeniach zakodowanych w tekście Niżyńskiego, po przestrzeni Negacji, Nieśmiertelności, Wojny i Dualizmu. Każdy odwiedzający będzie miał możliwość doboru odpowiedniego filtra sensualnego do zbudowania własnej narracji w odniesieniu do napotkanych sytuacji i obiektów performatywnych.

To multiplikacja rzeczy ostatecznych, bryła upadku i końca niosąca nadzieję dla wielowymiarowości sensualnych doznań. To inkubator rozszczepiający spektrum stanów psychicznych, w który zatopimy się przy udziale sensorycznych bodźców.

Premiera

14, 15, 16 grudnia 2019 roku w Galeria 18A ul. Bracka 20B w Warszawie.

14.12.2019, godz. 20:00 - 23:00

15.12.2019, godz. 20:00 - 23:00

16.12.2019, godz. 12:00 - 15:00

Koncepcja i reżyseria: Dawid Żakowski; Producent kreatywny: Zofia Urszula Komasa; Choreografia: Kat Rampackova (SK), Martin Talaga (CZ), Ewelina Sobieraj (PL); Performerzy: Wojciech Grudziński, Borys Jaźnicki, Piotr Polak, Maciej Tomaszewski, Emil Wesołowski; Muzyka: Mary Komasa, Teoniki Rożynek, Balazs Varnai (HU); Wideo: Luke Jascz (PL), Kristof Szabo (HU); Światło i przestrzeń: Israel Lopez; Zapach: Kaja Domińska; Produkcja: Iwa Ostrowska / Sztuka Nowa /Współpraca: Piotr Piotrowicz, Karolina Dziełak-Żakowska; Warsztaty Psychologii Głębi: Bartosz Samitowski.






14 15 16 / 12 / 2019

Warsaw | Poland

LAST is a performative-choreographic exhibition conceived and produced by an international group of artists from various fields of art. Dancers, choreographers, performers composers and video artists from Poland, The Czech Republic, Slovakia, Hungary and Ecuador will create together a complex and multi-dimensional portrait of Vaclav Nijinsky, the greatest dancer of all time.

The starting point of their artistic research is the last public dance by Vaclav Nijinsky. It took place on January 19, 1919, at the Suvretta House Hotel in the Swiss resort of St Moritz. Nijinsky`s last dance is a cry of protest coming from within the European establishment towards the collapsing European order, and also a symbolic end to his career as a dancer.

The title of the exhibition evokes the last resort, with all its ambiguity and repetitiveness. Active for three hours each day, the interactive installation allows viewers to perform personal live editing of the famous Nijinsky`s Diary, along with its reinterpretation. It invites us to navigate through four spaces encoded in Nijinsky`s text - the space of Negation, Immortality, War and Duality.

Each visitor will have the opportunity to build their narrative concerning encountered situations and performative objects by following particular senses.

It is a multiplication of final things, a lump of fall and end that brings hope for the multidimensionality of sensuality. It is an incubator splitting the spectrum of mental states in which we will consciously allow ourselves to sink with the participation of other visitors and sensory stimuli.

Conceived and directed:: Dawid Żakowski; Creative Producer: Zofia Urszula Komasa; Choreography: Kat Rampackova (SK), Martin Talaga (CZ), Ewelina Sobieraj (PL); Performers: Wojciech Grudziński, Borys Jaźnicki, Piotr Polak, Maciej Tomaszewski, Emil Wesołowski; Music: Mary Komasa, Teoniki Rożynek, Balazs Varnai (HU); Video Art: Luke Jascz (PL), Kristof Szabo (HU); Light Space Design: Israel Lopez; Aroma: Kaja Domińska; Production: Iwa Ostrowska / Sztuka Nowa /Współpraca: Piotr Piotrowicz, Karolina Dziełak-Żakowska; Depth Psychology Workshops: Bartosz Samitowski.

Premiere: December 14, 15, 16 2019 at Gallery 18A, Bracka 20B street, Warsaw.

14.12.2019, 8:00 p.m. - 11:00 p.m.

15.12.2019, 8:00 p.m. - 11:00 p.m.

16.12.2019, 12:00 a.m. - 3:00 p.m.